Social media

Back to all posts
Wellness Tip

How to fall asleep easier

24/9/2021
Our recommended content

Quality sleep is important for our health, mood, and productivity. That's why experts recommend that everyone gets at least 8 hours of sleep a night. Of course, it's not always easy to fall asleep quickly, especially if you are stressed or have a lot on your mind. Here are some useful tips on how to fall asleep fast:

1. Go to bed on time - If you go to bed too late and at different times, your circadian rhythm and biological clock will be disrupted. This prevents you from developing a routine for bedtime and makes it difficult for you to fall asleep at night.

2 Don't watch TV before bed - Studies have shown that using various tech devices before bed can interfere with sleep. Whether you are watching TV or browsing social media on your phone, it's not recommended right before bed.

3. Think about your day - Another way to relax when you're trying to fall asleep is to close your eyes right before you go to bed and recall what happened during your day as if you were watching a movie. Review the day without judging and then continue to relax. This way you actually get rid of all the stress of the day and go to bed with thoughts of a fresh start for the next day.

4. Try practicing mindful breathing - Mindful breathing can be very helpful for falling asleep quickly; this means that while you are trying to fall asleep, you focus on your breathing. The best way to do it is by counting to four as you inhale and then counting to six as you exhale. This slows your breathing from an average of 14 to 8 breaths per minute and can help you relax.

5. Sleep in a dark room - The circadian rhythm is influenced by light. It's how the body decides if it's day or night. The room you sleep in should be dark, limiting any light pollution.

За да сме здрави и продуктивни всеки ден, е важно да сме добре отпочинали. Затова специалистите препоръчват да спим поне по 8 часа нощем. Разбира се, невинаги е лесно човек да заспи бързо, особено, когато е стресиран или мисли за много неща. Ето няколко съвета за бързо заспиване:

1. Лягайте си навреме - Късното лягане и лягането по различно време нарушават циркадния ви ритъм и биологичния ви часовник. Това от своя страна ще ви попречи да установите рутина за лягане и ще ви затрудни да заспите вечер.

2. Не гледайте телевизия преди лягане - Проучванията показват, че използването на различни технологични джаджи вечер може да попречи на това да се наспиваме добре, независимо дали гледаме телевизия или преглеждаме социалните мрежи на телефона - това не се препоръчва непосредствено преди сън.

3. Премислете деня си - Друг начин да се отпуснете, когато се опитвате да заспите, е да затворите очи точно преди да си легнете и да си припомните случилото се през изминалия ден, сякаш гледате филм. Прегледайте деня, без да съдите и след това продължете да се отпускате. По този начин вие всъщност се освобождавате от целия стрес през деня и си лягате с мисли за ново начало за следващия ден.

4. Пробвайте да практикувате осъзнато дишане - Осъзнатото дишане може да бъде много полезно за бързото заспиване; това означава, че докато се опитвате да заспите, насочвате вниманието върху дишането си. Най-добрият начин да го направите е като броите до четири, докато вдишвате и след това броите до шест, докато издишвате. Това забавя дишането ви от средно 14 до 8 вдишвания на минута и може да ви помогне да се отпуснете.

5. Спете на тъмно - Циркадните ритми се влияят от светлината. По този начин тялото решава дали е ден или нощ. Стаята, в която спите, трябва да е тъмна; ограничете всякакво светлинно замърсяване.

Disclaimer: Modifying this text in any way could change its compliance state, so we strongly recommend using the text exactly as it is.

You might also like...